Polityka prywatności

I. Postanowienia wstępne
Sprzedaż  ebooków dostępna jest na stronie internetowej www.kolektyv.pl

II. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Ebook  – plik tekstowo-graficzny zawierający treści określone w opisie produktu.
4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości, lecz ma przyznaną zdolność prawną.
5. Sprzedający – Kolektyv Sp. z o.o. ul. Orkana 26a, 42-506 Będzin NIP: 6252492046
6. Regulamin sprzedaży – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem www.kolektyv.pl
7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kolektyv.pl

III. Postanowienia szczegółowe
1. Za pośrednictwem strony www.kolektyv.pl Sprzedający prowadzi sprzedaż Ebooków.
2. Potwierdzeniem dokonania zakupu produktu jest informacja zwrotna na podany przez Kupującego adres e-mail.
3. Zakup upoważnia do pobrania produktu w formie pliku pdf. Kupujący może pobrać produkt natychmiast po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Informację o sposobie pobrania Kupujący otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail.

IV. Dołożenie należytych starań
1.Sprzedający dokłada należytych starań, aby korzystanie ze strony internetowej było możliwe ze wszelkiego typu komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
2. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności do strony internetowej.

V. Prawa własności intelektualnej
Ebooki objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie ich oraz korzystanie w sposób inny, niż dozwolony prawem lub wskazany na stronie internetowej, za pośrednictwem której dane elementy są dostępne, jest zabronione.

VI. Warunki zakupu
1.Aby dokonać zakupu, należy wybrać Ebook na stronie www.kolektyv.pl, a następnie złożyć zamówienie poprzez znajdujący się tam formularz.
2.Przyjęcie zamówienia Sprzedający potwierdza za pośrednictwem e-mail.
3. Po dokonaniu zamówienia, należy dokonać płatności. Płatność może być dokonywana przez Kupującego za pośrednictwem przelewu błyskawicznego w systemie Stripe, PayNow, PayPal.

4. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych Ebooków, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.
5. Kupujący dokonuje wpłaty na numer konta podany na stronie internetowej, przesyłany także za pośrednictwem e-mail zawierającego potwierdzenie Zamówienia.
6.Na żądanie Kupującego, do zakupu dokonanego przez Kupującego dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT, przesyłany drogą elektroniczną.
7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
8. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający nawiązuje kontakt z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

9. Po spełnieniu warunków zakupu, Sprzedający dostarczy Ebook w ciągu 24h na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
10. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na stronie.

VII. Odstąpienie Konsumenta od umowy
1. Wraz z uzyskaniem dostępu do materiałów, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2. Do momentu uzyskania dostępu do materiałów Konsument, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Reklamacje dotyczące e’Book można zgłaszać na adres elektroniczny Sprzedającego: kontakt@kolektyv.pl
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Sprzedającego w ciągu 7 dni od ich doręczenia.

IX. Polityka ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Kolektyv Sp. z o.o. ul. Orkana 26a, 42-506 Będzin NIP: 6252492046.
2. Zebrane dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w celu realizacji zamówienia.
3. Po zrealizowaniu zamówienia Kupujący ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@kolektyv.pl
4. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów niezbędnych do realizacji zamówienia (księgowość, płatności).
5. Dodatkowo Kupujący może wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie newslettera oraz informacji handlowych dotyczących działalności Sprzedającego.

X. Postanowienia końcowe
1.Wszelkie spory między Sprzedającym, a Kupującym rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
2. Wszelkie spory między Sprzedającym, a Kupującym podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.Ebook